Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Oferta inwestycyjna

 

ELEMENTY PODNOSZĄCE EKONOMICZNĄ ATRAKCYJNOŚĆ GMINY

Specyfiką gminy jest położenie w niewielkim oddaleniu od Leszna i Rawicza przy drodze i linii kolejowej łączącej oba wyżej wymienione ośrodki, ale również dwa największe miasta zachodniej Polski - Poznań i Wrocław. Usytuowanie Bojanowa w pewnym oddaleniu od Leszna, Rawicza, Góry Śląskiej i Gostynia, mimo dobrej dostępności terenu, bywało w przeszłości zarówno czynnikiem aktywizującym, jak i hamującym rozwój gospodarczy miasta i gminy. Duże połacie terenu, zdominowane zresztą przez gleby wysokich klas bonitacyjnych są odlesione, użytkowane rolniczo. Jedynie najbardziej urozmaicona, północno-zachodnia część gminy oraz trudno dostępne dno obniżenia Masłówki zachowały ponadprzeciętne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Powierzchnie czynne biologicznie (zróżnicowane ekosystemy leśno-łąkowe) zajmują tu stosunkowo duże, zwarte powierzchnie. Zespoły leśne odznaczają się znaczną atrakcyjnością rekreacyjną (walory estetyczne i wartość zdrowotna, średnia lub duża odporność siedlisk na użytkowanie rekreacyjne, w większości małe zagrożenie przez erozję). W sąsiedztwie lasów występują urozmaicone powierzchnie ląkowe. Słabo wypada natomiast system zasilania i wymiany wartości ekologicznych, ułatwiających także wentylację terenu. Jego podstawę stanowią w większości drobne dolinki cieków, nie zawsze posiadające odpowiednią podbudowę biologiczną.
Mankamentem środowiska na obszarze wysoczyzny oraz wysokiej terasy erozyjnej jest deficyt wody. Słabo przepuszczalne podłoże i niemal całkowite odlesienie bardzo ograniczają możliwości retencji wód.
Powstanie gospodarstw agroturystycznych w znacznym stopniu zaktywizowało i podniosło atrakcyjność gminy (pierwsze gospodarstwo rolne państwa Głuszków z Pakówki), a także daje możliwość dodatkowego dochodu rolnikowi.

GŁÓWNE ATUTY INWESTOWANIA W GMINIE BOJANOWO

 • Czyste środowisko naturalne
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
 • Duże zapotrzebowanie na pracę, zwłaszcza kobiet i ludzi młodych
 • Znaczna liczba banków i firm ubezpieczeniowych znajdujących się w oddalonych o kilkanaście km Lesznie i Rawiczu
 • Oczekiwanie społeczności na pojawienie się dużego inwestora, a zatem aprobata społeczna i dobra atmosfera do inwestowania
 • Doświadczenie w produkcji zdrowej i dobrej jakościowo żywności
 • Stosunkowo niska średnia płaca w powiecie rawickim
 • Gospodarne i stabilne społeczeństwo
 • Fachowa, doświadczona siła robocza, ponad 58% ludności w wieku produkcyjnym
 • Marginalny zakres patologii społecznych, większe poczucie bezpieczeństwa, najniższa przestępczość w powiecie rawickim
 • Dążność mieszkańców do zespołowego działania w gospodarce - porozumienie z Wielkopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą w Poznaniu
 • Dobre warunki naturalne do rozwoju turystyki i rekreacji - zespoły pałacowo-parkowe, trasy rajdowe.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY BOJANOWO

Bojanowo ma do zaoferowania obszary należące do wsi Gołaszyn przeznaczone pod zabudowę przemysłową - w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej Poznań-Wrocław oraz placu przeładunkowego. Tereny te wydzielone zostały w planie zagospodarowania przestrzennego zespołu Bojanowo-Gołaszyn. Są to tereny w bliskim sąsiedztwie projektowanej oczyszczalni ścieków dla Gminy Bojanowo.

Tereny i nieruchomości do zagospodarowania

Tereny potencjalnej lokalizacji obiektów zorganizowanej działalności gospodarczej:

 • Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Bojanowo 6,1 ha, grunty własnością gminy
 • Tereny przemysłu 5,6 ha, działalność produkcyjno-usługowa, tereny prywatne
 • Tereny rozwoju przemysłu i upraw polowych 7,3 ha, tereny prywatne
 • Tereny przemysłu 1,4 ha - planowany zakład, tereny prywatne
 • Tereny przemysłu 3,0 ha, grunty prywatne
 • Tereny upraw polowych z możliwością zainwestowania 5,0 ha, tereny prywatne
 • Tereny upraw polowych z możliwością zainwestowania 10 ha, tereny prywatne
 • Tereny upraw polowych z możliwością zainwestowania 3,0 ha, tereny prywatne
 • Tereny upraw polowych z możliwością zainwestowania 8 ha, tereny prywatne

Tereny potencjalnej lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej:

 • Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Bojanowo 6,1 ha, grunty własnością gminy

PROGRAM ROZWOJU

Gmina Bojanowo posiada:

 • Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Bojanowo - Gołaszyn zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Bojanowa nr 82/91 z dnia 24 maja 1991 roku.
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojanowo zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Bojanowa nr 137/92 z dnia 27 marca 1992 roku.
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojanowo (na etapie uzgadniania).
 • Koncepcja programowa Gazyfikacji Gminy Bojanowo.
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bojanowo.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ROZWOJU GMINY BOJANOWO WEDŁUG NORM UNIJNYCH

 • Ochrona obszarów chronionego krajobrazu, zlewni, obszarów ochrony wód podziemnych, pomników przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • ochrona parków wiejskich (podworskich),
 • ochrona miejskich terenów zieleni np. parki miejskie, zieleńce,
 • ochrona obszarów gleb wysokich klas bonitacyjnych (I-III, a w specjalnych warunkach również klas IV a),
 • ochrona kompleksów leśnych,
 • ograniczenie nielegalnego zrzutu ścieków do wód i ziemi (budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji),
 • powiekszenie zasobów wodnych i podniesienie jakości wód,
 • zwiększenie lesistości obszarów wododziałowych,
 • preferowanie melioracji wodnych w zakresie małej retencji wód i nawadniania wodami z meliorowanych terenów,
 • występujące na terenie gminy zasoby surówców mineralnych są szansą dla jej rozwoju jednak rozwój kopalnictwa winien być podporządkowany: oszczędnej i racjonalnej gospodarce złożami, zwracaniu uwagi na stosowanie technologii eksploatacji zapobiegających ujemnym wpływom na środowisko, w tym ochronę wód podziemnych, prowadzeniu eksploatacji złóż kopalin z przestrzeganiem ochrony zasobów złoża i powierzchni ziemi, wykorzystaniu zasobów eksploatowanych w najwyższym stopniu, w celu ograniczenia powierzchni zajmowanej dla wyrobisk,
 • rozwój gminy w zakresie osadnictwa winien odbywać się z wykorzystaniem gruntów spoistych zwartych, półzwartych, twardoplasycznych i plastycznych o zwierciadle wody gruntowej zalegającej powyżej 2 m.p.p.t. (grunty słabe),
 • działania gminy na rzecz ekorozwoju w zakresie budowy wysypisk powinien być prowadzony z zabezpieczeniem przed ujemnymi wpływami na wody, glebę, powietrze,
 • istnienie przemysłu na terenie gminy winno być ograniczone rygorami zmierzającymi do efektywnego użytkowania i oszczędzania energii, zmiany zużycia nośników, ze źródeł powierzchniowych na gaz ziemny i zmierzania do tworzenia warunków do wprowadzania niekonwencjonalnych źródeł energii, tworzenia warunków do instalowania urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
 • w polityce gminy istotna jest promocja przemysłu materiało-, energo-, i wodooszczędnego, technologii mało-, i bezodpadowych, zamkniętych obiegów wody, recyrkulacji odpadów, hermetyzacji procesów produkcyjnych, zmian technologicznych, minimalizacji ilości wytwarzanych i odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń.

 Chcesz zainwestować w Bojanowie lub Gminie? NAPISZ!!!

INTERmedi@
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x