Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Aktualności i informacje

 
2017-01-16

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym.

 Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terenie Gminy Bojanowo otrzymają imienne wezwania od Burmistrza Bojanowa do stawienia się na w/w kwalifikację, ze wskazaniem konkretnej daty, godziny i miejsca stawiennictwa.

Wojewoda Wielkopolski wydał w tej sprawie obwieszczenie które zostało rozplakatowane na terenie gminy.

Oto jego obszerne  - najważniejsze fragmenty.

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2017r.

w sprawie przeprowadzenia „KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ” w 2017r.

na obszarze województwa wielkopolskiego.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1534 z późn. zm. ), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późń. zm.) w związku z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.      (Dz. U. poz. 1657) podaje się do publicznej wiadomości informacje,. że:

1. W okresie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w  1998 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1993– 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem  kwalifikacji wojskowej;

2)

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej  i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia rady ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321)

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6.  Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt.  2 - 5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

 

30)  NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO

- w miastach i gminach: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, i Miejska Górka, w gminie Pakosław, winny się stawić w Rawiczu, ul. Westerplatte 2, w dniach od 06 marca do 24 marca 2017 r., w godz. 6.30 – 15.00.

7. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

1) burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed stawieniem się do kwalifikacji wojskowej:

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

8. Osoba która stawała do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

1) burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed stawieniem się do kwalifikacji wojskowej:

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie i posiadane kwalifikacje zawodowe.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do burmistrza właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego ponad 3 miesiące, który wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce stałego pobytu lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawią się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, burmistrz z urzędu lub na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt. 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 1534 z późn. zm. ).

                                                               WOJEWODA WIELKOPOLSKI

                                                                      /-/ Zbigniew HOFFMAN

 

W związku z powyższym, prosimy wszystkich mieszkańców, którzy w 2017 roku podlegają kwalifikacji wojskowej na podległym administracyjnie terenie o niezawodne stawiennictwo w terminie i czasie określonym w wezwaniu, które otrzymają.

Jednocześnie prosimy krewnych o powiadomienie osób, przebywających poza miejscem pobytu stałego, lub miejsce pobytu czasowego /trwającego ponad trzy miesiące/ w tym za granicą państwa o planowanej kwalifikacji wojskowej i obowiązku stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.

UWAGA !

Zgodnie z planem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bojanowo informujemy o wyznaczonych terminach stawiennictwa:

-  dzień 15, 16 i 17 marca 2017 roku  – mężczyźni rocznika podstawowego i roczników starszych,

-  dzień 23 marca 2017 roku – kobiety.

Miejsce stawiennictwa – Rawicz, ul. Westerplatte 2

(Klub Neptun)

UWAGA ! NIEPODJĘCIE WEZWANIA NIE ZWALNIA OD STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ !

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej zostanie zastosowana jedna z  sankcji określonych w pkt. 12 przytaczanego obwieszczenia.

 

                                                                                     BURMISTRZ BOJANOWA

/-/ Maciej Dubiel

 
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x